Furnizimi i pajisjeve për sistemin e kanalizimit dhe trajtimin e ujërave të zeza në zonën e Velipojës Faza III – Lot1

Projects

PËRFITUESI: Water Supply & Sewage Utility General Directory - INVESTITORI: EC/IPA Countries

Qëllimi i projektit: Përmirësimi i kushteve të jetesës së popullsisë së Shqipërisë nëpërmjet përafrimit me standardet e BE-së të trajtimit të ujërave të zeza të cilet derdhen në lumenj, liqene dhe në det.

Kontributi i VIBTIS në këtë projekt perfshin: furnizim, instalim, komisionim, trajnim dhe shërbim pas shitjes së makinerive dhe automjeteve që janë vënë në përdorim për mirëmbajntjen e impiantit të trajtimit të ujit Velipojë.

Pajisjet e furnizuara nga VIBTIS janë: Motopomp, damper, kamion vinc, pirun, pajisje saldimi PE, eskavatorë, pompë shkarkimi bypass, gjeneratorë, vegla mekanike dhe elektrike, pajisje testimi per tuba, kamione cisterne me vakum, furgon pune.